Over ons


Tamas Advocatuur drijft formeel (conform de inschrijving bij de Orde van Advocaten) een algemene praktijk met als (deel)rechtsgebieden strafrecht, bestuursrecht en civielrecht.

Tamas Advocatuur is opgericht door de advocaat mr. drs. Emil Tamas. De advocaat is afgestudeerd zowel in het buitenland als in Nederland. In Nederland in meerdere studierichtingen van het Nederlands Recht alsmede in het Internationaal Publiekrecht en het Europees Recht (Recht van de Europese Unie) en in Recht en Internationale Betrekkingen. https://graduates.name/leiden_university-5448-66#id51659382

Het advocatenkantoor Tamas Advocatuur behartigt vooral de belangen van individuen, en van de rechtspersonen (zoals stichtingen) alleen met ideële doelstellingen.

De rechtsbijstand door Tamas Advocatuur wordt verleend zowel op basis van financiering door de Raad voor Rechtsbijstand als op basis van betaling.

Het uitgangspunt van dit kantoor is echter dat, wanneer een rechtzoekende in aanmerking komt voor de financiering van de kosten van rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand, deze wijze van financiering voorgaat op betalende rechtsbijstand.  

Het advocatenkantoor heeft een voorkeur voor de behandeling van zaken, die te maken hebben met de bescherming van de (zogenaamde) klassieke politieke rechten, en  van de economische – en sociale rechten. Echter alleen wanneer op deze rechten te goeder trouw een beroep gedaan wordt.  

Onder goede trouw wordt door dit advocatenkantoor de situatie verstaan, wanneer er geen beroep wordt gedaan op deze rechten met als doel om de bescherming of de effectuering van deze rechten door anderen dan de rechtzoekend(en) al dan niet heimelijk te beperken of uit te sluiten.

Dit advocatenkantoor heeft met betrekking tot de relevantie van de klassieke (liberale) politieke rechten (zoals recht op vrijheid van meningsuiting, recht op eerlijk proces enzov) als uitgangspunt dat deze rechten, zonder de werkelijke verwezenlijking van de sociale – en economische rechten (recht op adequate huisvesting, recht op adequate levenstandaard, recht op werk, recht op goed en gratis onderwijs, recht op goed en gratis gezondheidszorg, recht op goed en betaalbaar vervoer enzov.) weinig of geen betekenis hebben.

Voorts hanteert dit advocatenkantoor het wetenschappelijke uitgangspunt dat alle mensen op de Aarde een identieke (genetische) opbouw en bewustzijn hebben, waarin de fundamentele ethische en morele waarden (zoals empathie, zorgzaamheid, afkeer van geweld, gelijkheid enzov) reeds bij de geboorte ingebouwd/ingeprent zijn.  

Dit advocatenkantoor heeft verder ook een kritische kijk op rechtspositivisme, en sluit zich aan bij de (rechtsfilosofische) theorie dat de rechtspraak vooral een incidenteel uitkomst is van de geschillen, en dat algehele invloed van de heersende en dominerende maatschappelijke-, economische – en culturele ideologieën en machtsfactoren belangrijker zijn voor de uitkomst van het rechtspreken dan de bestaande rechtsregels (positief recht) zelf.

Verder is dit advocatenkantoor van mening, dat de inrichting en de toepassing van het procesrecht van vrijwel alle rechtsgebieden, niet altijd de waarheidsvinding, de transparantie en de rechtsgelijkheid nastreeft dan wel mogelijk maakt.

Dit advocatenkantoor heeft derhalve rechtsbijstand verleend in zaken, waarin de voornoemde rechten en waarden dreigden aangetast te worden of werden aangetast.  

Een aantal van deze zaken hebben hun sporen ook in de media achtergelaten, zoals de civiele zaak waarmee onder meer een verbod werd beoogd op de financiering en het propageren via publieke zenders van de racistische kenmerken van de Intocht in Zaandam, en de procedure gericht tegen het beletten van uitoefening van het recht op demonstratie tegen het niet herdenken op Dam van tienduizenden slachtoffers (destijds ook nog eens Nederlandse onderdanen) van de koloniale oorlogen in het Nederlands Indonesië.