Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die cliënten aan Tamas Advocatuur verstrekken.

2.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënten.

Opdrachten

3.Nadat door de cliënten een opdracht is verstrekt, komt enkel een opdrachtovereenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze schriftelijk dan wel mondeling heeft aanvaard.

4.De cliënten stemmen ermee in dat de advocaat in overleg met cliënten (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één
(of meer aan het kantoor verbonden advocaten) en/of juridische medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.

5.De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

6.De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënten.

7.Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënten vrijwaren Tamas Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Tamas Advocatuur tenbehoeve van de cliënten verrichte werkzaamheden.

8.De advocaat zal eerst na overleg met de cliënten derden inschakelen, zoals een deurwaarder of een procesadvocaat. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelswijze van voornoemde derde(n).

9.Tamas Advocatuur zal zich inspannen het door de cliënten gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat word bereikt.

10.Tamas Advocatuur zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënten. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor de advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Rechtsbijstand

11.Tamas Advocatuur verleent diensten aan cliënten, afhankelijk van hun financiële situatie, ook op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Deze wijze van dienstverlening wordt in de opdrachtovereenkomst vermeld. Voor de aanvraag voor de cliënten van deze vorm van rechtsbijstand, zijn de cliënten verplicht Tamas Advocatuur hun BSN-nummer, burgerlijke staat en de leeftijd van de kinderen die bij hen inwonen terstond bekend te maken, almede een kopie van hun paspoort of ID-kaart en afschriften van jaaropgaven en inkomstenbewijzen terstond ter beschikking te stellen. Indien deze bescheiden door de cliënten niet terstond ter beschikking worden gesteld aan Tamas Advocatuur, dan zullen de cliënten zelf de kosten van de rechtsbijstand
moeten betalen.

12.Ook in het geval van toekenning door de Raad voor Rechtsbijstand aan cliënten van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, zal de Raad voor de Rechtsbijstand niet alle kosten van de door Tamas Advocatuur verleende rechtsbijstand vergoeden. Afhankelijk van de hoogte van de fiscale inkomsten van de cliënten zal voor de cliënten een eigen bijdrage worden vastgesteld. Deze eigen bijdrage zal als voorschot onverwijld moeten worden betaald door de cliënten aan de Tamas Advocatuur. Naast de eigen bijdrage zijn cliënten voor wie de diensten op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden verleend door Tamas Advocatuur ook de griffierechten en de kosten van aangetekende brieven, uittreksels, van legaliseren van documenten ect. verschuldigd aan Tamas Advocatuur. Deze kosten moeten door de cliënten eveneens als voorschoot terstond worden vergoed aan Tamas Advocatuur. Indien Tamas Advocatuur in afwachting van het toekennen door de Raad voor Rechtsbijstand van de door de
overheid gefinancierde rechtsbijstand aan de cliënten reeds werkzaamheden voor de cliënten moeten verrichten, zullen de cliënten zelf de kosten van deze rechtsbijstand moeten vergoeden aan Tamas Advocatuur.

13.Indien na de toestemming door de Raad voor Rechtsbijstand voor de verlening van rechtsbijstand op basis van financiering door de overheid aan de cliënten, wordt deze toestemming alsdan op grond van resultaatsbeoordeling door de Raad van Rechtsbijstand ingetrokken, zullen de cliënten zelf de kosten van rechtsbijstand moeten vergoeden aan Tamas Advocatuur.

14.Voor de uitvoering van de opdracht, indien de cliënten niet in aanmerking komen voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (dit is het geval bijvoorbeeld indien de fiscale inkomen van de cliënten of hun gezamenlijk inkomen met hun partner, echtgenoot en/of echtgenote hoger is dan het maximum van grens zoals is vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand
en indien onder 11 van deze voorwaarden vermelde bescheiden niet tijdig zijn ingeleverd en/of ter beschikking gesteld door de cliënten aan Tamas Advocatuur) of in de gevallen zoals vermeld onder 13 en 14 van deze voorwaarden en/of indien de cliënten uitdrukkelijk verklaard hebben geen gebruik te willen maken van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, zijn de cliënten aan Tamas Advocatuur honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair
vastgesteld op 5% van het honorarium.

15.Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënten. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, de kosten van procesadvocaat en dergelijke.

16.Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Tamas Advocatuur toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven. Tamas Advocatuur is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.

17.Ten aanzien van het honorarium is Tamas Advocatuur gerechtigd een voorschot in rekening te brengen aan de cliënten. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

18.Als er geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd aan de cliënten.

Betaling

19.Betaling van de declaraties dient door de cliënten, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn zijn de cliënten vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd aan Tamas Advocatuur. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënten.

20.Betalingen van de cliënten houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

21.Indien Tamas Advocatuur, zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt jegens de cliënten, dan komen de kosten hiervan voor de rekening van de cliënten. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 19 van de voorwaarden bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

22.Indien de cliënten in verzuim zijn met de betaling van de declaratie(s), heeft Tamas Advocatuur naast de onder 21 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënten op te schorten en het dossier van de cliënten onder zich te houden. Voorts machtigen de cliënten Tamas Advocatuur door de ondertekening van de opdrachtovereenkomst om de voor de cliënten ontvangen derdengelden bij voorrang met de nog openstaande facturen voor de cliënten te verrekenen. Tamas Advocatuur is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat cliënten daarvan van tevoren op de hoogte zijn gesteld en cliënten nog een korte termijn is geboden om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Tamas Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de
cliënten lijden, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

Aansprakelijkheid

23.De aansprakelijkheid van Tamas Advocatuur en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door Tamas Advocatuur bij AON gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Tamas Advocatuur in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht honorarium exclusief overige kosten.

Derdengelden

24.Tamas Advocatuur houdt geen gelden ten behoeve van de cliënten onder zich. Deze gelden dienen rechtstreeks naar de door cliënten opgegeven rekening of op een rekening van een door de cliënten aangegeven notaris te worden geplaatst.

Processtukken, correspondentie en belangrijke beslissingen

25.De cliënten ontvangen van Tamas Advocatuur van alle processtukken en inhoudelijke brieven een afschrift. Belangrijke beslissingen en belangrijke (concept) processtukken worden steeds, tenzij praktisch niet goed mogelijk is, vooraf met de cliënten besproken.

Regels betreffende werkwijze van Tamas Advocatuur

26.Tamas Advocatuur werkt met afsprakensysteem. Cliënten die zonder afspraak op het kantoor van Tamas Advocatuur verschijnen, zullen mogelijk niet kunnen worden ontvangen. Indien de cliënten niet kunnen verschijnen op de gemaakte= afspraak(en), zijn de cliënten verplicht zo spoedig mogelijk en tijdig de gemaakte afspraak af te zeggen en indien nodig een nieuwe afspraak te maken.

27.Tamas Advocatuur is op werkdagen tussen 09,00 uur en 13,00 uur alsmede tussen 14,00 uur en 17,00 uur telefonisch bereikbaar. Voort is Tamas Advocatuur uiteraard bereikbaar voor de cliënten ook nog middels correspondentie en e-mail.

28.Indien de cliënten verzocht worden door Tamas Advocatuur om bescheiden in te leveren in verband met hun opdracht, dan dienen cliënten zo spoedig mogelijk na het verzoek en/of uiterlijk binnen enkele dagen na het verzoek de gevraagde bescheiden in te leveren op het kantoor van Tamas Advocatuur. Indien de cliënten originele bescheiden inleveren, dan zijn de cliënten verplicht dit gegeven uitdrukkelijk mede te delen aan Tamas Advocatuur. Het niet tijdig inleveren door cliënten van het verzochte bescheiden, zal negatieve gevolgen hebben voor de opdracht van cliënten aan Tamas Advocatuur. De cliënten zijn verplicht Tamas Advocatuur zo snel mogelijk en tijdig te informeren in geval van verhuizing, verblijf in het buitenland voor langere periode, langdurige ziekte en verandering van hun telefoonnummer en e-mailadres.

29.De cliënten zijn voorts verplicht Tamas Advocatuur zo spoedig mogelijk en tijdig te informeren van de belangrijke veranderingen en ontwikkelingen welke direct of indirect verband houden met hun opdracht aan de Tamas Advocatuur.

Archivering

30.Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënten verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn doorgaans van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat, tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Tamas Advocatuur teneinde het dossier uit het archief te lichten en indien
benodigd te kopiëren, ter beschikking van de cliënt.

Klachten- en geschillenregeling

31.Tamas Advocatuur neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Geschillencommissie advocatuur voor consumenten. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement geschillencommissie advocatuur voor consumenten Door het aangaan van een overeenkomst met Tamas Advocatuur aanvaarden de cliënten de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling advocatuur voor consumenten.

32.De Geschillencommissie advocatuur voor consumenten is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening, de hoogte van de declaraties, en schadevergoeding tot € 25.000,00. Klachten met een hoger schadebedrag kan deze geschillencommissie niet behandelen, tenzij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van aanspraak op een hogere vergoeding.

33.Tamas Advocatuur kan ook onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie advocatuur voor consumenten.

34.Klachten die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn kunnen niet door de Geschillencommissie advocatuur voor consumenten behandeld worden. Deze klachten kunnen worden ingediend bij de Deken in het arrondissement Den Haag, alwaar de advocaat werkzaam is.

35.De Geschillencommissie advocatuur voor consumenten is gevestigd te ’s-Gravenhage aan Bordewijklaan 46 te 2591 XR Den Haag, Openingstijden https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/ (Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag), Tel. 070 310 53 10.

Toepasselijk recht en forumkeuze

36.Op de overeenkomst van opdracht tussen Tamas Advocatuur en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

Deponering

37.De Algemene Voorwaarden Tamas Advocatuur zijn naast de publicatie op de website www.tamasadvocatuur.nl ook gedeponeerd bij de Rechtbank te ‘s-Gravenhage onder nummer 30/2010.